Home

Buitendienst

 

INLEIDING

Naast de uitvoering van de officiële kwaliteitsreglementering van de geleverde melk is de begeleiding door de buitendienst ten behoeve van de Vlaamse melkveehouders een belangrijke opdracht voor Melkcontrolecentrum-Vlaanderen (MCC). Deze vorm van dienstverlening kent een rijke geschiedenis die in sommige provincies zelfs teruggaat tot vóór de oprichting van de Comités voor de Melkkwaliteit in de beginjaren zestig.

Gespecialiseerde buitendienstmedewerkers melkwinning van MCC staan ten dienste van de melkveehouders voor allerhande begeleiding betreffende de “melkkwaliteit” in de breedste betekenis. Vandaag de dag leggen deze medewerkers ca. 1.000 bedrijfsbezoeken af per jaar. Aangezien de Vlaamse melk tegenwoordig van uitstekende kwaliteit is, is de rol van de buitendienstmedewerkers melkwinning van MCC verschoven van het helpen oplossen van grote melkkwaliteitsproblemen naar het bijsturen en optimaliseren van bedrijfssituaties in samenwerking met de betrokken melkveehouder.

DOORMETING MELKINSTALLATIE

Statische metingen bij melkinstallaties zijn technische doormetingen die, volgens het lastenboek van “Integrale Kwaliteitszorg Melk” (kortweg IKM), jaarlijks moeten gebeuren. Met deze controle wordt de werking van de melkinstallatie (bv. reservecapaciteit, reiniging, …) nagegaan aan de hand van de geldende ISO-normen. Ook bij de oplevering van een nieuwe of gerenoveerde melkinstallatie (in het kader van het Control-project) en uiteraard ook bij uiergezondheidsproblemen voeren de buitendienstmedewerkers melkwinning van MCC deze metingen uit.

Waar de traditionele statische metingen niet altijd een afdoende verklaring geven voor uiergezondheidsproblemen of “lastige koeien”, blijkt het uitvoeren van een dynamische meting (d.i. een doormeting tijdens het melken zelf), nuttige bijkomende informatie op te leveren om een bedrijfsprobleem op te lossen. Het grote verschil tussen een statische en een dynamische meting is dat in het eerste geval de werking van de melkinstallatie wordt nagekeken op eventuele storingen, terwijl bij een dynamische meting wordt nagegaan of deze melkinstallatie wel goed is afgesteld om op het betrokken bedrijf de koeien op een optimale manier te melken. De buitendienstmedewerkers melkwinning hebben tijdens het melkproces bovendien de kans om de melktechniek te analyseren en indien nodig aanpassingen voor te stellen.

BEDRIJFSBEZOEKEN

De bedrijfsbezoeken hebben meestal te maken met reglementering van de melkkwaliteit, de nieuwbouw van stallen of met kleinschalige problemen met melkkwaliteit. Problemen met coligetal worden regelmatig aangepakt d.m.v. een trajectbemonstering. Tijdens het melkproces trachten we de contaminatie van coli-achtige bacteriën te lokaliseren aan de hand van een bemonstering op verschillende plaatsen in de melkinstallatie en de koeltank. Deze techniek is vaak nodig om kleine verontreinigingen in het melkwinningsmateriaal op te sporen.

BEGELEIDING NIEUWBOUW

Alle melkveehouders in Vlaanderen kunnen beroep doen op een individuele begeleiding bij nieuwbouw van melkinstallatie en melkveestal. Door jarenlange ervaring met verplichte opleveringen bij nieuwe melkinstallaties hebben de buitendienstmedewerkers melkwinning van MCC een zeer goed zicht op de laatste nieuwigheden die op de markt zijn op vlak van melkinstallatie en stallenbouw. Hierbij worden melkveehouders op een onafhankelijke manier gesteund bij het nemen van technische beslissingen die de bedrijfsvoering op het bedrijf voor een lange periode zal bepalen. 

PROJECTEN

Naast bovenstaande bedrijfsbezoeken is MCC betrokken bij talrijke projecten. Meer informatie kan je hier terug vinden.