Home

Demoproject "antibioticagebruik"

Brochure "verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij"

Het antibioticagebruik in de veehouderij staat onder druk vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond resistentie tegen antimicrobiële middelen. De afgelopen jaren zijn al enkele initiatieven genomen om te komen tot een rationele reductie van antibiotica in de dierlijke sector. In de melkveehouderij worden relatief weinig antimicrobiële middelen ingezet mede dankzij een sterk uitgebouwd melkkwaliteitssysteem.  Toch stellen we grote verschillen vast op bedrijfsniveau in het totaal antibioticagebruik .

Deze brochure kwam tot stand door MCC-Vlaanderen binnen het demoproject “Verantwoord gebruik van antibiotica in de Vlaamse melkveehouderij door communicatie, opleiding en begeleiding” dat in juni 2015 werd afgerond.  Het doel van het project was melkveehouders vertrouwd te maken met het belang en de toepassing van verantwoord antibioticagebruik.

De inzet van antimicrobiële middelen op melkveebedrijven concentreert zich voornamelijk rond uiergezondheidsproblemen en het preventief droogzetten van koeien in het bijzonder. Op 4 proefbedrijven hebben we door een preventieve aanpak het totaal antibioticagebruik met ca. 20 % gereduceerd en het aandeel kritische moleculen (kleurcode rood) nagenoeg gehalveerd.

Het preventief antibioticagebruik in de melkveehouderij kan worden gereduceerd door het toepassen van “selectief droogzetten”. Als alle randvoorwaarden voldaan zijn komt bij de proefbedrijven ruim 30 % van de koeien in aanmerking om droog te zetten zonder antibiotica.  Om uiergezondheidsproblemen in een volgende lactatie te vermijden moet het droogzetmanagement hierop aangepast zijn. Uit een grootschalige enquête in Vlaanderen blijkt dat heel wat bedrijven te weinig belang hecht aan de huisvesting en algemene zorg van droogstaande koeien.
U kunt de brochure hier digitaal inlezen.

We wensen u alvast veel leesplezier.