Home

Melkkwaliteit 2014 opnieuw uitstekend

Melkkwaliteit 2014 opnieuw uitstekend

Op een druk bijgewoonde jaarvergadering van MCC op 20 maart 2015, werden de Vlaamse melkkwaliteitsresultaten voorgesteld van 2014. De gunstige evolutie van het gemiddeld kiemgetal waargenomen sinds 2008 stabiliseert zich. Afgelopen jaar 2014 bedroeg het gemiddeld kiemgetal 10.100 kiemen per ml. Ook het celgetal handhaafde zich op een goed niveau. Voor 2014 bedroeg het gemiddeld celgetal 214.200 cellen per ml. In slechts 0,03 procent (226 leveringen) van het totaal aantal analyses werden kiemgroeiremmende substanties aangetoond. In 94 procent van de gevallen gaat het om antibiotica van de betalactamgroep. De overige 6 procent worden vertegenwoordigd door tylosine (9 gevallen), sulfonamiden (4) en tetracyclines (1 geval). Het gemiddeld resultaat voor het vriespunt bedroeg 519,3. De resultaten van de filtratieproef waren duidelijk gunstiger dan de voorgaande jaren. Slechts in 0,01 procent van het totaal aantal analyses (61.709) werd een ongunstig resultaat geregistreerd.
Afgelopen jaar lieten 4.431 melkveebedrijven het coligetal bepalen in het kader van een IKM kwaliteitspremie of voor het behoud van het AA-melklabel. 85 procent van de bedrijven voldeed aan de norm van 50 coliformen per ml (geometrisch gemiddelde van de laatste twee maanden). De trend naar een hoger coligetal werd in 2014 echter wel bevestigd. Het gemiddelde coligetal 2014 bedroeg 11,0 per ml.
Alles samen werden er 4.090 strafpunten toegekend. Het aantal leveringsverboden t.o.v. 2013 daalde wezenlijk (van 93 naar 84). Het percentage bedrijven zonder strafpunten bleef op hetzelfde niveau, nl. 97,25 procent. Andermaal was het celgetal de voornaamste reden (63 procent) voor het toepassen van afhoudingen. Dit aandeel blijft toenemen.
Met een jaargemiddelde van 42,10 gram vet per liter bleef het vetgehalte op het niveau van de afgelopen jaren. De stijging van het eiwitgehalte al opgemerkt sinds 2010 zette zich verder door. Het jaargemiddelde noteerde 35,1 gram eiwit per liter. Het ureumgehalte lag met 230 mg ureum per liter gemiddeld iets lager dan het voorgaande jaar.

Alle details kunt u verder nalezen in het jaarververslag van MCC


1