Home

Logistiek

Logistiek

Ophaling

Sinds 1 januari 2019 zijn alle logistiek activiteiten met betrekking tot het ophalen van monsters en andere materialen ondergebracht in dochteronderneming VIVEE cvba. Hiervoor zijn 13 medewerkers actief en zij gebruiken hiervoor 9 gekoelde transportwagens.

Transport melkmonsters  voor de officiële melkkwaliteitsbepaling en andere monsters

Bij het ophalen van de melk bij de melkveehouders wordt automatisch een melkmonster genomen met een erkend bemonsteringsapparaat. De chauffeur plaatst de monsters in een koelbox gevuld met ijswater en zet deze op het einde van zijn ophaalrit in de koelruimte van de zuivelfabriek. De Temperatuur in deze koelruimtes mag niet meer dan 4.0°C bedragen en wordt constant gemonitord. De melkmonsters worden op dagelijkse basis opgehaald op een 25-tal verschillende ophaalplaatsen.

Transport MPR-monsters

In samenwerking en in opdracht van CRV worden enerzijds de MPR-monsters getransporteerd vanuit de sites van CRV naar het labo van MCC en anderzijds worden allerhande materiaal getransporteerd tussen de sites van CRV.

Transport ten dienste van de dierenartsen

Dierenartsen kunnen beroep doen op de ophaaldienst om hun te onderzoeken materialen af te leveren in de labo’s van MCC te Lier (melkmonsters) of DGZ te Torhout (bloed-, mest-, water monsters, orgaanpakketten, kleine kadavers,…). De dierenarts heeft de keuze om te werken met vaste ophaaldagen en/of ophalingen “op afroep”. Ophalingen aangevraagd voor 12.00h worden nog diezelfde dag uitgevoerd teneinde de analyses de volgende dag te kunnen opstarten. Een 600-tal dierenartsen maken in meer of mindere mate gebruik van deze service waarvan  er een 200-tal in een vast wekelijks schema één, twee tot vijf maal  worden bezocht.

Transport colostrum

Bij enkele honderden Vlaamse melkveehouders wordt in opdracht van ECI (European Colostrum Industry) het overschot aan biestmelk opgehaald. ECI staat in voor de verdere verwerking van het colostrum en betaalt hiervoor een vergoeding aan de melkveehouders.

 

Bemonsteringen en Keuringen

Voor het uitvoeren van allerhande bemonsteringen en keuringen zijn 2 medewerkers beschikbaar. Zij staan in voor het uitvoeren van de volgende taken:

              Controle RMO en RMO-chauffeur:

Minstens twee maal per jaar wordt het automatisch bemonsteringsapparaat dat op de RMO is gemonteerd, gecontroleerd door middel van vergelijkende bemonsteringen en analyses. De monsternemer van MCC volgt een rit van de RMO waarbij er telkens een manueel monster genomen wordt. Dit wordt vergeleken met het automatisch genomen monster van de RMO. Gelijktijdig wordt ook de werking van de RMO-chauffeur gecontroleerd. Jaarlijks worden zo  een 280-tal controles uitgevoerd, goed voor een 1000-tal vergelijkende monsters

RMO-chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning. Hiervoor worden jaarlijks een 20-tal opleidingen voorzien, zowel voor nieuwe RMO-chauffeurs als bijscholingen voor reeds vergunde RMO-chauffeurs

IKM wateronderzoek

In het kader van het IKM-kwaliteitssysteem moeten melkveehouders hun putwater op tweejaarlijkse basis laten controleren. MCC voert hiervoor desgewenst de bemonstering uit. De analyses worden uitgevoerd in het labo van DGZ.

Herijk RMO-pompinstallaties

Teneinde het correct registeren van de opgehaalde hoeveelheid melk bij de melkveehouders, is MCC door de FOD Economie erkend voor het uitvoeren van de herijk van het telwerk op de RMO’s. Jaarlijks worden een 100-tal RMO’s door MCC herijkt. De afwijking ten opzichte van een referentiemaat mag wettelijk maximaal 0.5% bedragen.

Bemonstering Monimilk BCZ

In samenwerking met de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) worden jaarlijks een 950-tal melkmonsters genomen op zowel hoeveniveau als RMO-niveau. Deze worden door externe labo’s onderzocht op een diversiteit aan chemische en microbiologische parameters welke niet zijn opgenomen in de standaard melkkwaliteitsbepaling