Home

Verhoging van het coligetal niet altijd gelinkt aan onhygiënische melkwinning!

Verhoging van het coligetal niet altijd gelinkt aan onhygiënische melkwinning!

Tweemaal per maand wordt het coligetal bepaald op tankmelk in het kader van de kwaliteitspremie. Wanneer het coligetal te hoog is (met de grens voor het geometrisch gemiddelde van de laatste 2 maanden op 50 kolonies/ml), moet de oorzaak gezocht worden in de vervuiling van de melk via mestdeeltjes (na onzorgvuldig reinigen van de spenen van de koeien of een onvoldoende melktechniek) of via melkresten achtergebleven in de melkinstallatie (suboptimale reiniging van melkinstallatie of versleten rubberonderdelen). Heel recent werd sluitend bewijs geleverd dat ook koeien die subklinische uierontsteking doormaken met coliforme bacteriën, aanleiding kunnen geven tot verhoging van het coligetal van de tankmelk.

Op een bedrijf met coligetalproblemen stelde MCC voor om melkmonsters te nemen van individuele koeien met hoog celgetal, nadat de melkwinning (melkinstallatie – melktechniek) gescreend werd. Bij twee koeien werd telkens in 1 kwartier een infectie met Escherichia coli vastgesteld m.b.v. bacteriologisch onderzoek. De E. coli stam van 1 van de koeien bleek met stamtypering (uitgevoerd door M-team van Faculteit Diergeneeskunde) exact hetzelfde patroon te vertonen als een van de E. coli stammen die in de tankmelk van het bedrijf aanwezig. Hieruit kunnen we besluiten dat deze koe mee aan de oorzaak ligt van de verhoging van het coligetal van de tankmelk. Toch wil MCC benadrukken dat wellicht slechts in een heel beperkt aantal gevallen uitscheiding door koeien aan de basis ligt van een verhoogd coligetal; onhygiënische melkwinning is nog steeds de hoofdoorzaak!

Foto: resultaat stamtypering (uitgevoerd door M-team, faculteit Diergeneeskunde) van Escherichia coli uit koemelkmonsters en uit een tankmelkmonster van een melkveebedrijf. De E. coli stam uitgescheiden in de melk van Koe A is dezelfde als één van de E. coli stammen uit de tankmelk (aangeduid in geel).


1