Home

IKM-certificatie in 2017

IKM-certificatie in 2017

De vzw IKM-Vlaanderen staat in voor de IKM-certificatie van Vlaamse en Nederlandse melkveebedrijven. Deze vzw is sinds 2016 binnen de structuren van MCC-Vlaanderen gehuisvest. In Vlaanderen is momenteel 99.9 % van de melkveebedrijven IKM-gecertificeerd. De laatste bedrijven zijn zich aan het klaar stomen voor certificatie waardoor op korte termijn de ganse melkveesector geborgd zal zijn.
In 2017 zijn er 1427 melkveehouders geauditeerd door 5 IKM-erkende inspectie-instellingen. Daarnaast werden 67 generiek onaangekondigde audits uitgevoerd (5% van totaal aantal audits in 2016). Afhankelijk van het resultaat bij een IKM-audit, ontvangt een melkveebedrijf een certificaat van 3 jaar of 18 maanden.

Het afgelopen jaar werd meermaals overleg gepleegd over het registreren van antibioticahoudende geneesmiddelen in de melkveesector.  De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticaresistentie is de laatste jaren sterk toegenomen.  Als dierlijke sector hebben we hierin een belangrijke rol te spelen.  IKM-Vlaanderen nam in 2017 het voortouw door de antibioticaregistratie op te nemen binnen haar kwaliteitswerking.  Vanaf 2018 zet IKM-Vlaanderen een stap verder door aan te sluiten bij de nieuw opgerichte vzw AB-Register, een online databank waarin naast melkveehouders ook varkens- en pluimveehouders per  individueel bedrijf het antibioticagebruik verplicht moeten bijhouden.  Via dit initiatief zal het antibioticagebruik in de melkveehouderij op grote schaal in kaart gebracht kunnen worden en wordt  een basis  voor analyse en benchmarking gecreëerd.

Vanaf 01 juni 2017 werd een nieuwe versie van het IKM®-lastenboek van kracht.  Dat het IKM-lastenboek een dynamisch instrument is wordt duidelijk als we meegeven dat reeds de negende versie, vanaf het ontstaan van IKM in 1999,  gelanceerd wordt.  Gelijktijdig werd de duurzaamheidsmonitor van de melkveehouderijsector bijgestuurd en voorzien van een benchmark.  Zo kunnen melkveehouders hun eigen melkveebedrijf projecteren op gebied van duurzaamheid t.o.v. de collega- melkveehouders. Het aantal duurzaamheidsinitiatieven dat de melkveehouders toepast is nog steeds in stijgende lijn en dat bewijst het innovatief karakter van de sector.

Dat op een melkveebedrijf de bedrijfsomgeving en hygiëne in het algemeen, in hoge mate het imago naar de buitenwereld toe vormen hoeft geen discussie.  Het beoordelen van deze facetten tijdens een IKM-audit is geen evidentie.  Om een breder beeld te schetsen op vlak van hygiëne tijdens een IKM-audit, heeft het IKM-secretariaat een algemene hygiënescore ontwikkeld. Deze hygiënescore zal in 2018 verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden binnen een volgende versie van het IKM-lastenboek.

Voor meer informatie kunt u hier het volledige jaarverslag  van IKM nalezen.

 


1