Home

Aandacht voor "speciale kopers van rauwe melk"

Aandacht voor "speciale kopers van rauwe melk"

De toelatingsvoorwaarden, opgelegd door het FAVV,  om als koper  van rauwe koemelk te mogen opereren zijn o.a. opgenomen in het KB van 21/12/2006 ( Controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de Interprofessionele Organismen ) en het MB van 1/02/2007 ( Goedkeuring van het document opgesteld door de erkende Interprofessionele Organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk ).

Deze voorwaarden m.b.t. de bemonstering en de kwaliteitscontrole  gelden in principe ook voor zgn. speciale kopers. Hiermee worden kopers bedoeld die bij een beperkt aantal melkproducenten melk ophalen en om die reden een derogatie kunnen verkrijgen van het Interprofessioneel Organisme ( in casu MCC voor Vlaanderen ) i.v.m. de verplichting om te melk op te halen met een erkende RMO-wagen en door een erkende RMO-chauffeur.

Speciale kopers worden verondersteld met MCC concrete afspraken te maken m.b.t. het nemen, bewaren en vervoeren van melkmonsters met het oog op de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de opgehaalde melk.

Zie ook link naar de website van het FAVV : http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches        

( document TRA-ACT 098 ).


1